Biuletyn Informacji Publicznej
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

      Co to jest?

 

                                                                                                                                             Radom, 05.07.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rolno –Spożywczy Rynek Hurtowy S.A, ul. Lubelska 65, 26 -600 Radom, prosi o złożenie oferty dla zadania :  

 

Zadanie nr 1

  1. Utrzymanie obiektów w zakresie wykonywania rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych budynków  i obiektów będących w zasobach RSRH S.A. przy ul. Lubelskiej 65  w Radomiu, zgodnie z woj.62 Prawa budowlanego (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 201 8.06.22 z późniejszymi zmianami ), wraz ze sporządzeniem i przedłożeniem protokołów z kontroli, oraz prowadzeniem książek obiektów.

 

Zadanie nr 2

  1. Sporządzanie dokumentacji technicznych/projektowych.

 

Zadanie nr 3

  1. Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich z opracowaniem specyfikacji technicznej , dla robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zaleceń pokontrolnych.

 

Zadanie nr 4

  1. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami budowlanymi realizowanymi przez RSRH S.A..

Pełna treść zapytania do pobrania w pliku : Zapytanie ofertowe rsrh.doc

Rada Nadzorcza Spółki
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

z siedzibą w Radomiu

 

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu 

OGŁOSZENIE

dotyczy: postępowania ofertowego  na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy, remontu budynku usługowego hali i wiaty targowej „A1” ( ~4508,61m2) wraz z rozbiórką lub przebudową budynku magazynu płodów rolnych „A6”  ( ~67,50 m2) , dla utworzenia zakładu przepakowywania mięsa z działalnością towarzyszącą zgodnie z założeniami projektu technologicznego położonych w Radomiu  przy  ul. Lubelskiej 65;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dotyczy: „Rozbudowy oraz częściowej przebudowy kanalizacji deszczowej  z opracowaniem dokumentacji technicznej – wykonawczej” w obrębie nowo budowanego budynku handlowo-magazynowego na działkach nr 137/2 i 137/3 (obr. 0030-Dzierzków, ark. 45) położonych w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.                   Radom dn. 03.10.2017 r.       

ul. Lubelska 65

26 – 600 Radom

 

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu w terminie do dnia 29 września 2017 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Wybrana firma to EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 

 

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu zawiadamia o unieważnieniu postępowania konkursowego w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

 

Uzasadnienie prawne:Od 21 czerwca 2017r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089)-  "ustawa o biegłych rewidentach" , która reguluje kwestie związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone przez Spółkę oraz oferty, które wpłynęły do Spółki na badanie sprawozdania finansowego nie spełniają wymogów w/w ustawy. Wobec powyższego zarządza się unieważnienie postępowania konkursowego w przedmiotowym zakresie.

Jednocześnie zamawiający informuję, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę konkursową.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do składania ofert.